Posts in "åsa callmer" tag

Tillräcklighet: varför och hur? – med Åsa Callmer (2/3)

Det här blogginlägget är en bearbetad version av texter som ursprungligen publicerades som poster på instagramkontot @omstallning under perioden 12-18 juni 2023.

Emilia: Hej igen! Det här är del två av tre i en serie inlägg om tillräcklighet där Åsa Callmer, forskare, delar med sig av reflektioner och resultat på temat tillräcklighet. Du kan läsa del 1 om Åsas egen resa samt en introduktion till de ämnen hon har fokus på. Så, varsågod Åsa!

”Mindre, närmre, långsammare, färre”

I forskningen kring tillräcklighet (på engelska: sufficiency) framhålls ofta att det är en princip som kan (och bör) användas som en samhällsstyrande logik. Alltså ungefär så som dagens samhälle är organiserat kring effektivitet och tillväxt. En av mina akademiska husgurus, Thomas Princen (The logic of sufficiency, 2005), har beskrivit tillräcklighet som en sådan styrande logik. Enligt honom behövs det nämligen nya styrande principer för att möta växande klimat- och miljörisker – principer som utgår ifrån social återhållsamhet som en logisk motsvarighet till de ekologiska begränsningar som vi har att förhålla oss till. Och då handlar det såklart inte om social återhållsamhet i pandemins distanseringsbemärkelse, utan om att samhällets aktiviteter behöver organiseras återhållsamt – för att få plats inom ekologiska ramar. Mer konkret kan man säga att ett samhälle som organiserades utifrån en tillräcklighetslogik skulle utgå från ”mindre, närmre, långsammare, färre”, i motsats till dagens ”större, längre, snabbare, mer”. Princen menar också att tillräcklighet är en etik för hållbarhet. Och ett sådant etiskt förhållningssätt tror jag verkligen att vi behöver för att komma till rätta med de många kriser som mänskligheten står inför!

bild på gris och pengar. Text om hållbarhet och rättvisa. På bilden står det: mindre, närmre, långsammare, färre" vs "större, längre, snabbare, mer.

Idén om tillräcklighet bygger på lika delar hållbarhet och rättvisa. Det handlar om att krympa och minska det totala resursanvändandet (och efterfrågan på det) för att mänskligheten ska klara av att hålla sig inom de planetära gränserna, på samma gång som alla människor på jorden ska ha rätt till ett lika stort ”miljöutrymme” och samma möjligheter till ett gott liv.

Här är det också viktigt att poängtera att tillräcklighet inte handlar om att de miljoner människor som idag lever i fattigdom inte ska kunna förbättra sin levnadsstandard. Tvärtom – det är en förutsättning för att dessa människor ska kunna lyftas ur fattigdom utan en ökad belastning på klimat, ekosystem och naturresurser och att de rika länderna, grupperna och individerna i världen backar från sina alldeles för stora avtryck. På så sätt är tillräcklighet också, i allra högsta grad, en fråga om ansvar. Ett ansvar som faller på de som idag tar upp extremt mycket mer än sin rättvisa del av miljöutrymmet. 

100 000-kronorsfrågan – hållbarhet och rättvisa och därtill: ansvar

Så: tillräcklighet som hållbarhet, rättvisa och ansvar. Stora ord. Och, som vi alla tyvärr redan vet, långt ifrån lätta att få till var för sig. Om vi ser tillräcklighet som ett ansvar som faller på den rika delen av världen (länder, klasser, grupper, individer) att avstå från att ta, och på så sätt backa från det alltför stora miljöutrymme som de (vi) tar upp idag – HUR ska det gå till? Det är den ständiga 100 000-kronorsfrågan. Vi lever ju i en fossilberoende verklighet som är sammansatt av så många ohållbara system och praktiker som är inflätade i varandra. I en vardag som ska gå ihop, i hjul som ska snurra, i relationer som kommer med förväntningar. Det där ansvaret, det behöver axlas på alla nivåer. Och som med andra sorters ansvar som är delat så blir det lättare att bära ju fler som axlar det. Om ansvaret axlas på samhällelig nivå så blir det väldigt mycket lättare för individer att leva och konsumera tillräckligt; om fler individer praktiserar tillräcklighet så förändrar det normerna. Jag tror att en nödvändig del av att få till det är att odla vår känsla för tillräcklighet, av att det vi redan har är gott och nog.

hållbarhet och rättvisa. om att odla vår känsla för tillräcklighet. Blogg med Åsa Callmer

Hur kan vi koppla ihop välmående och tillräcklighet?

Att de allra flesta av oss som bor i Sverige redan har tillräckligt rent materiellt sett betyder inte att vi ska sluta sträva efter ökat välmående. Det behöver vi göra! Som samhälle behöver vi sträva efter ökat välmående för oss själva, för ekosystemen vi är beroende av och för välfärdssystemen som ska kunna säkerställa våra grundläggande rättigheter och behov. Men det välmåendet kan inte fortsätta vara kopplat till ökad konsumtion, ökad tillväxt och ödeläggelse av naturen. Det mår vi själva inte så värst bra av i längden heller. De finska forskarna Jessica Jungell-Michelsson och Pasi Heikkurinen har konstaterat att i kärnan av tillräcklighetsidén finns tanken om att det är önskvärt att uppnå ett tillstånd av tillräckligt, eller nog – inte bara för ekosystemen utan också för de sociala och ekonomiska systemen (som idag har svårt att hantera till exempel snabbt ökande klyftor och orättvisor, växande vårdköer och -kostnader och ökande psykisk ohälsa). 

Tillräcklighet som idé och begrepp kan appliceras på i princip allt i samhället: Konsumtion, produktion, livsmedelsförsörjning, boende, transport, energi, teknologi, kommunikation, arbete, resande, relationer, infrastruktur, hygienvanor – you name it. En forskningsstudie måste begränsas, och jag valde att fokusera specifikt på materiell konsumtion. Hållbar konsumtion hade länge fokus framför allt på hur saker produceras och att försöka producera saker på ett effektivare och mer miljövänligt sätt. Kort sagt kan man säga att tillräcklighet inom materiell konsumtion i stället fokuserar på volymen på det som konsumeras och hur volymen kan minskas.  

När jag som doktorand bestämde mig för att forska om just tillräcklighet, var jag nyfiken på hur den där känslan av tillräcklighet kan odlas och hur tillräcklighet kan praktiseras. Jag ville utforska hur fler skulle kunna tilltalas av tillräcklighet, framför allt personer som inte redan var intresserade av att försöka leva mer hållbart. Därför valde jag att studera två grupper som närmade sig tillräcklighet från olika håll: en grupp som medvetet hade beslutat sig för att radikalt minska sin konsumtion genom att ha ett köpfritt år, och en grupp som hade valt att rensa bland sina ägodelar med KonMari-metoden. 

Köpfritt och rensning som tillräcklighetsbeteenden

Ett tydligt resultat från intervjuerna med den köpfria gruppen var att de flesta inte saknade att konsumera, utan istället upplevde en lättnad och en frihet i att ställa sig lite utanför konsumtionssamhället. Ibland kunde dock deras köpfrihet orsaka svårigheter i sociala sammanhang, till exempel när det kom till att (förväntas) ge och få presenter och inte vilja att personer runt omkring en (framför allt ens barn) skulle drabbas negativt av ens val att vara köpfri. Många upplevde också en ökad frustration över att andra runt omkring dem fortsatte konsumera som vanligt.

Den andra gruppen genomgick en lång och ingående process av att göra sig av med ägodelar. De flesta av dem var intresserade av shopping och reflekterade inte så mycket över hållbar konsumtion innan de påbörjade KonMari-metoden. Men det visade sig att den speciella metoden för att välja ut vilka saker i hemmet som ger glädje (och behålla enbart dem), hjälpte ”konmariarna” att bli mer kräsna även vad det gällde att köpa nya saker. De blev mycket mer noga med vad de tog in i sina hem och slutade i princip helt att impulsshoppa och köpa saker som de inte behövde eller verkligen ville ha. Deras nykonsumtion minskade alltså ganska rejält.

Så: de köpfria ville sluta konsumera, medan KonMari-gruppen slutade vilja konsumera. Båda grupperna förändrade också sin inställning till de saker de redan ägde: de uppskattade generellt sakerna mer och var mer angelägna att ta väl hand om dem för att de skulle hålla och kunna användas länge. 

Min studie visade att det är möjligt för personer som inte är aktivt intresserade av att minska sin konsumtion att ändå – genom en process av systematiskt rensande och uppskattande av sina ägodelar – hamna på en plats där de inte längre känner sig intresserade av att köpa nytt och uppskatta att vara där. Det betyder inte att de här personerna har en konsumtion som kan klassificeras som ”tillräcklig”, men det betyder att det finns mycket potential i att närma sig tillräcklighet utifrån en känsla av att ha alltför mycket grejer/prylar/kläder (vilket var den vanligaste anledningen till att de här personerna ville börja med KonMari-metoden). 

En viktig sak att understryka är att alla personer jag intervjuade upplevde att de redan hade tillräckligt, ofta mer än tillräckligt, i fråga om materiella saker. De två grupperna ”köpfria” och ”konmariare” närmade sig tillräcklighet från olika håll, men hur de utvecklade sin känsla för tillräcklighet hade många likheter. Det som visade sig vara centralt i den processen handlade framför allt om tre saker:

1. Att lära sig släppa taget, både om ting och om materiella begär och ”behov”.

2. Att utveckla sin förmåga att avgöra vad som är nödvändigt respektive onödigt för att leva ett gott liv.

3. Att närma sig ett tillstånd av nöjdhet eller tillfredsställelse. 

Båda grupperna upplevde också ökat välmående och minskad stress. Deras olika praktiker innebar dessutom väldigt mycket reflektion, inte bara kring (icke-)konsumtion, ägodelar och materiella behov och begär, utan också kring vad man vill ägna sin tid åt och vad som verkligen är viktigt i livet. För många betydde det också att tänka om kring vad ett gott liv kan vara. Vi ses snart igen i blogginlägg del 3 – som blir den sista i den här serien.

Från Emilia: Tack för denna gästblogg och att ni som läser finns med och kommenterar. Låt oss prata hållbarhet och rättvisa och därtill ansvar i gruppen på Facebook.

Tillräcklighet: konsumtion, välmående och ett hållbart samhälle – med Åsa Callmer (1/3)

Det här blogginlägget är en bearbetad version av texter som ursprungligen publicerades som poster på instagramkontot @omstallning under perioden 12-18 juni 2023.

Emilia: för en tid sen var jag inne i Instagram och hittade en serie intressanta inlägg hos @omstallning, där forskaren Åsa Callmer gästpostade. Fokus: tillräcklighet och olika perspektiv på begreppet. År efter år har jag och många med mig funderat på hur vi kan fortsätta minska vår konsumtion och vara medvetna i hur vi spenderar våra pengar. Ni som följt mig länge vet att jag började med köpstopp 2016 och det har fortsatt sedan dess, med några få undantag. Och det har varit skönt att inte behöva delta i konsumtionskarusellen. Jag känner att det jag har är tillräckligt och den känslan tror jag fler kan odla och ta hand om. Och när jag läste Åsas texter på Instagram kunde jag inte låta bli att fråga om hon ville gästposta här hos mig på enemilia.se. Och det ville hon! Grunden är från de inlägg som fanns på @omstallning, men där vi har justerat lite och både dragit ifrån och lagt till. Hoppas att du gillar det!

åsa callmer forskare på temat tillräcklighet

Hej på er! Jag heter Åsa Callmer och har fått den stora äran att få gästblogga här hos Emilia. Jag jobbar som forskare (post doc) i miljösociologi vid Örebro universitetoch har i min forskning intresserat mig för olika vägar mot minskad konsumtion – på individnivå och samhällsnivå. Just nu jobbar jag med ett forskningsprojekt om hur sociala relationer kan underlätta eller försvåra för minskad konsumtion. Den här serien blogginlägg hos Emilia kommer framför allt att handla om tillräcklighet. Det är ett ämne som jag ägnat mycket tid åt att forska om och tänka kring och som jag är övertygad om är en alldeles nödvändig del i den omställning som måste till. Minskad konsumtion and beyond, kan man säga.

Kunde tillräcklighet vara något?

Första gången jag kom i kontakt med begreppet tillräcklighet var när jag nyss hade kommit hem från fem omtumlande månader i Ecuador och skulle skriva min c-uppsats i statsvetenskap. I Ecuador gjorde jag praktik på en organisation som jobbade för småbrukares och urfolks rättigheter, som en del i kursen ”Global rättvisa – lär av Syd” på Sörängens folkhögskola. Innan jag åkte dit hade jag stora idealistiska ambitioner om att jobba internationellt med rättighetsfrågor och förändra världen. De ambitionerna kraschlandade hårt i en verklighet där varken statsvetenskapliga demokratiseringsteorier eller högskolepoäng var ett dugg värda. Varken när det kom till att mjölka kor eller odla majs eller laga mat över öppen eld eller till att göra något åt den fattigdom och diskriminering som var verklighet för mina vänner i byn där jag bodde. Jag visste redan, i teorin, att vår livsstil i Sverige och de rika delarna var ohållbar, men att med egna ögon få se avtrycken den gör på andra sidan jorden förändrade mitt sätt att se på det mesta. Jag kan inte räkna upp allt som jag lärde mig under den tiden, men en av de största insikterna var denna: att om jag vill jobba för en mer hållbar och rättvis värld så är det konsumtionssamhällets ständiga hunger efter mer som jag ska rikta in mig på. Men hur?

När jag skulle skriva min uppsats och läste om olika definitioner av hållbarhet, rättvisa och ansvar, stötte jag på det här citatet av den tyske forskaren Wolfgang Sachs:

tillräcklighet - bild med citat från Wolfgang Sachs

(Från boken Planet dialectics: Explorations in Environment and Development, utgiven 1999, s. 174). 

Jag minns att det inte fanns någon tillfredsställande etablerad översättning av ”sufficiency”, så jag tog mig friheten att använda ordet ”tillräcklighet” när jag översatte begreppet och stoppade in det i min uppsats. Citatet fanns kvar i bakhuvudet sedan. Det hängde med mig under ytterligare två vändor till Ecuador, bland annat för arbete på solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna som arbetar för att stötta folkrörelser i Latinamerika och under de år jag sedan jobbade för organisationen i Sverige. Tankarna på tillräcklighet följde också med mig genom en av livets många ”vad ska jag bli när jag blir stor?”-kriser och fanns kvar när jag åtta år efter det där uppsatsskrivandet kom fram till att något jag verkligen ville göra var att fördjupa mig i det här med vad hållbarhet egentligen är och hur ett hållbart samhälle kan byggas.

Vägen framåt – en doktorandtjänst

När jag lyckades få en doktorandtjänst på KTH inom ett nystartat forskningsprogram i miljöhumaniora (drömjobbet!!), förstod jag att det där med tillräcklighet, det var jag allt annat än färdig med. Jag ville utforska det mer. Det kändes som att det fanns en nyckel där, i det som borde vara självklart men tyvärr är allt annat än det i en orättvis värld: att de länder och klasser och grupper och individer som idag förbrukar (och missbrukar) alltför mycket av jordens resurser måste lära sig att ta mindre. Mycket mindre. Citatet fick dammas av och jag gav mig in i en helt ny och spännande akademisk värld, på jakt efter tillräcklighetens teori och praktik.

Låt oss tala om tillräcklighet

Vad är det egentligen? Vad betyder det i ett konsumtionssamhälle där överflödet, och strävan efter det, har fått styra? Eller, en kanske ännu viktigare fråga: vad kan det betyda? Det finns så många olika dimensioner av tillräcklighet och jag tycker att det är viktigt att belysa det från olika håll. Vi kan prata om tillräcklighet både som en känsla, som en idé och princip som kan ligga till grund för en omställning till ett samhälle som är hållbart på riktigt, som ett förhållningssätt, som individuella och gemensamma praktiker och – såklart – som politik.

Hur känns tillräcklighet?

Om vi börjar i känslan: Jag själv skulle beskriva det som en känsla att både vila i och sträva efter. Av att det jag redan har är inte bara gott nog (för att jag har det jag behöver), utan att det är gott OCH nog. Kanske en befrielse från begär? Ofta kan det föregås av en känsla av att något är för mycket, går för fort. En trötthet inför överflödet. Vad känner ni när ni tänker på tillräcklighet?

Tillräcklighet: gott OCH nog

I nästa blogginlägg (det blir sammanlagt tre stycken) kommer jag bland annat resonera kring HUR man kan göra för att odla en känsla av tillräcklighet. Kan det vara så att det är en del av svaret på frågan om hur vi skapar en hållbar värld? Vad tycker och känner ni? Dela gärna med er av era tankar om och känslor kring tillräcklighet i tråden som Emilia har skapat i Facebook-gruppen!

Emilia: tack för att du läser bloggen och att du hittat till det här inlägget. Det kommer två stycken till inlägg med Åsa, inom närmsta veckan! Surfa gärna runt vidare. Om du är nyfiken på köpstopp så hittar du mina regler för 2023 här. Mitt första år, hur var det? Så här resonerade jag för ett tag sen om 2016!